در برخی شرایط، اداره کل مدیریت مهاجرت (بزبان انگلیسی ” GII” و بزبان رومانیایی ” IGI”) میتواند آزادی تردد شما را محدود کنند، حتی اگر شما متقاضی پناهندگی باشید.

اینمورد چه موقع /به چه علتی اتفاق می افتد؟

 1. لزوم بررسی هویت اعلام شده خودتان از سوی IGI
 2. به دلیل اینکه IGI میخواهند مطمئن شوند که قادر به انجام مصاحبه اولیه یا مصاحبه پناهندگی هستند.
 3. بله خاطر مسائل امنیت ملی.

این محدودیتها عبارت از کدامین موارد هستند؟

این محدودیتها عبارتند از:

 • وظیفه مراجعه به اداره کل مدیریت مهاجرت در روزها / تاریخهای خاص که از سوی مقامات رسمی تعیین میگردد؛ یا
 • وظیفه زندگی کردن در یک مرکز منطقه ای خاص و ترک نکردن این مرکز بدون مطلع ساختن مدیر آن.
 • وظیفه ماندن در محیطی بسته (حداکثر به مدت 60 روز) که امکان خارج از آن را نخواهید داشت. این اماکن بسته به عنوان “مکانهای بسته تهیه شده بصورت ویژه” شناخته شده و در مراکز منطقه ای واقع هستند.

این تدبیر، محدودیت موقتی بروی آزادی تردد شما بوجود خواهد آورد. شما میتوانید به دستور صادره بر علیه شما شکایت کنید.

موازین دابلین- محدودیتها و بزداشت

 • اگر در زمان حال در رومانی هستید و مسئول وضعیت شما به عنوان متقاضی پناهندگی شما کشور دیگری از اتحادیه اروپا باشد، شما به آنجا منتقل خواهید شد.
 • اداره کل مدیریت مهاجرت جهت تامین ترانسفر میتواند به دستور محدودیتهای معینی را صادر نماید.

این محدودیتها بر چه قرار هستند؟

 • وظیفه مراجعه به اداره کل مدیریت مهاجرت در تاریخ / ایام مشخصی که از سوی مسئولین تعیین میشود را خواهید داشت؛ ویا
 • وظیفه زندگی کردن در یک مرکز منطقه ای مشخصی و ترک نکردن این مرکز بدون مطلع ساختن مدیر مرکز.

!!! در موارد استثنائی، مقامات میتوانند احتمال فرار کردن شما را در نظر بگیرند ، این نیز به منزله فرتر و احتراز از ترانسفر به کشور دابلین دیگر تلقی میشود. در چنین شرایطی، تا ترانسفر شدن شما به به کشور دابلین دیگر، مقامات میتوانند دستور بزداشت شما در یک مرکز بسته دولتی صادر کنند.

این تدابیر را چه کسانی اتخاذ می کنند؟

این تدابیر معمولاً از سوی اداره کل مدیریت مهاجرت اتخاذ میشود. دستور انتقال شما به یک مرکز بسته و یا بزداشتگاه دولتی از سوی دادستان ویا دادگاهها صادر میشود.

آیا این تدابیر نهایی میباشند؟ آیا میتوانم نسبت به آنها اعتراض کنم؟

خیر، این تدابیر موقتی میباشند و میتوانید نسبت به آنها اعتراض کنید

شما چه حق و حقوقی دارید؟

لطفاً یادتان نرود که در چنین شرایتی، حقوق و وظایف خاصی دارید:

 • حق دریافت اطلاعات و مشاوره رایگان
 • حق اعتراض به وظیفه زندگی کردن در یک مرکز منطقه ای و به دستور منتقل شدن شما به یک محیط بسته و یا بزداشتگاه دولتی.
 • حق تماس با وکیلتان، با یک سازمان مردم نهاد (به انگلیسی NGO و بزبان رومانیایی ONG) ویا با آژانس پناهندگی سازمان ملل متحد را دارا هستید.