خلاصه: پس از مصاحبه، در رابطه با تصمیم اداره کل مدیریت مهاجرت (باختصار به انگلیسی GII و به زبان رومانی IGI نامیده میشود) مطلع خواهید شد. این تصمیم در رابطه با موافقت به حمایت در رومانی (عنوان پناهنده و یا حمایت فرعی) یا در رابطه با رد شدن درخواست پناهندگی شما میباشد. این تصمیم بر اساس گفته های شما هنگام مصاحبه، مدارک ارائه شده و اطلاعات در رابطه با کشور مبدا شما میباشد.

چه زمانی دستور صادر خواهد شد؟

معمولاً ظرف مدت 2 الی 3 ماه بعد از درخواست پناهندگی دستورصادر خواهد شد. در برخی مواقع ممکن است بیشتر طول بکشد (برای مثال لازم است که تاریخ مصاحبه مجددا تعیین شود و شما را برای مصاحبه دیگر خواستند تا برخی جزئیات را روشتن سازید).

از موافقت با حمایت چگونه مطلع خواهم شد؟

تصمیم بزبانی که بدان مسلط هستید به شما اطلاع داده خواهد شد. ولیکن رونوشت مدارکی که دریافت خواهی کرد بزبان رومانیایی خواهند بود. وکیلتان یا مشاور ONG میتوانند محتوای مدارک را توضیح دهد. تصمیم میتوان هم به وکیلتان هم به مشاور ONG که به شما هنگام درخواست روند پناهندگی یاری کرد، ابلاغ شود ولیکن فقط در صورتی که از قبل آن را درخواست کرده باشید. 

تصمیم درخواست پناهندگی من حاوی چه اطلاعاتی خواهد بود؟

این تصمیم می تواند مثبت باشد (به شما اجازه پناهندگی یا حمایت از فرعی را می دهد) یا منفی (ادعای پناهندگی را رد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر نوع تصمیم ، بخش های زیر را بخوانید.