خلاصه: گام بعدی پس از ثبت نام؛ مصاحبه اولیه میباشد که استعلام ویا مصاحبه کوتاه نامیده میشود. هنگام ثبت نام، تاریخ تعیین شده برای مصاحبه اولیه به شما اعلام خواهد شد. معمولاً چند روز بعد از ثبت نام برگزار میشود.

در مصاحبه اولیه چه کسانی حضور خواهند داشت؟

در مصاحبه اولیه؛ مسئولی از اداره کل مدیریت مهاجرت (باختصار به انگلیسی GII و به زبان رومانی IGI نامیده میشود) در حضور مترجم عمل خواهد آمد. ترجمه بزبان قابل فهم شما یا بصورت معقولانه ای انتظار میرود مسلط باشید، صورت خواهد پذیرفت.

از من چه پرسیده خواهد شد؟

GII / IGI جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با موارد زیر پرسشنامه حاضر را لازم دارد: اطلاعات شخصی ، اعضاء خانواده و محل سکونت آنها، مسیر سفر شما از کشورتان تا رومانی و درخواست پناهندگی احتمالی ارائه شده در سایر کشورها. این همزمان فرصتی است برای ارائه سایر مدارک مربوطه که جهت مقامات پناهندگی برای تصمیمگیری در رابطه با پناهندگی شما میتواند کمک رسان باشد.

اگر در اروپا خانواده دارید به افسر بگویید. این اطلاعات به GII کمک می کند تا تصمیم بگیرد که آیا به اصطلاح روال دوبلین باید در پرونده شما اعمال شود یا خیر.

برای اطلاعات بیشتر در مورد روش دوبلین اینجا را کلیک کنید.

واضح بودن در اطلاعاتی که به مقامات ارائه میدهید بسیار مهم است. همچنین راستگو بودن و اظهار واقعیت در رابطه با شرایط خودتان مهم میباشد.

هنگام مصاحبه اولیه چه کسی میتواند بمن کمک کند؟

حق بهره مند شدن رایگان از مشاوره از طرف یک سازمان مردم نهاد ویا آژانس پناهندگی سازمان ملل متحد را دارا هستید. یک وکیل هم که حق الوکاله اش به عهده خودان است، میتواند به شما کمک کند. جهت دسترسی به موسساتی که میتوانند به شما کمک کنند به اینجا کلیک کنید.