خلاصه: در صورتی که در مرز ورودی رومانی ویا در هر نقطهای از رومانی هستید و اگر فکر میکنید که نیاز به حمایت بینالمللی دارید و از بازگشت به کشور خود واهمه دارید حق تقاضای پناهندگی در کشور رومانی را دارید.

حتی اگر بصورت غیرقانونی از مرزها عبور کرده باشم آیا میتوانم درخواست پناهندگی کنم؟

بله. حق درخواست پناهندگی جهت هر کسی اجرایی است، حتی اگر آن شخص به صورت غیرقانونی یا بدون رعایت قوانین (یعنی بدون داشتن مادرک مناسب) وارد شده باشد.

در کدامین موارد میتوانم از حمایت بهره مند شوم؟

اگر فکر کنید که در کشور خود دچار ظلم شدهاید یا میترسید که در معرض ظلم خواهید بود و بدلیل مسائل نژادی، دینی، قومیتی، گروه اجتماعی یا بدلیل بینش سیاسی خود قادر به بازگشت نیستید، امکان آن را دارید که بعنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده باشید.

اگر فکر کنید که به دلیل آسیب یا خطر وقوع جنگ، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز ویا مجازات نمیتوانید یا مایل نیستید به کشور خود برگردید، شما میتوایند از حمایت فرعی برخوردار باشید.

در مرزها چگونه میتوانم درخواست پناهندگی کنم؟

اگر فکر کنید که با یکی از وضعیتهای فوق الذکر مواجه هستید و خواهان حمایت در کشور رومانی هستید، میتوانید بصورت کتبی ویا شفاهی به پلیس مرز مراجعه کنید، و واهمه خود را از بازگشت به کشور از طریق درخواست “پناهندگی” یا “حمایت” اظهار کنید. پس از درخواست پناهندگی در کشور رومانی، حق آن را دارید که تا اتمام روند پناهندگی، در رومانی بمانید.